امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

استریومیکروسکوپ

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

بزرگنمایی 900 برابر و قابلیت عکس برداری

نام هماهنگ کننده: 
مهدی رزمی
شماره تلفن (هماهنگ کننده): 
2375
ایمیل (هماهنگ کننده): 
mehdi.razmi@gmail.com
گروه آموزشی: 
گیاهپزشکی