امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

لوپ آزمایشگاهی

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

مشاهده اجسام ماکروسکوپیک

نام هماهنگ کننده: 
مهدی رزمی
شماره تلفن (هماهنگ کننده): 
2375
ایمیل (هماهنگ کننده): 
mehdi.razmi@gmail.com
گروه آموزشی: 
گیاهپزشکی