امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

ادومتر فشاری

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

اندازه گیری نشت و تحکیم خاک

نام هماهنگ کننده: 
مهندس شریفی
گروه آموزشی: 
مهندسی آب