امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
عکس: 
مرتبه علمی: 
استاد یار
مدرک و رشته تحصیلی : 
اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
شماره تلفن: 
2828
پست الکترونیکی: 
o.javanbakht@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/o.javanbakht
پست مدیریتی: 
مدیر گروه
گروه آموزشی: 
اقتصاد کشاورزی