امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
عکس: 
مرتبه علمی: 
استاد یار
مدرک و رشته تحصیلی : 
اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
پست الکترونیکی: 
m.khodavrdizadeh@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/mo.khodaverdizadeh
پست مدیریتی: 
معاون گروه
گروه آموزشی: 
اقتصاد کشاورزی