امروز

جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹
عکس: 
مرتبه علمی: 
استاد یار
مدرک و رشته تحصیلی : 
سیستماتیک حشرات
شماره تلفن: 
3258
پست الکترونیکی: 
sh.mirfakhraie@yahoo.com
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/sh.mirfakhraie
پست مدیریتی: 
مدیر گروه
گروه آموزشی: 
گیاهپزشکی