امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
عکس: 
مرتبه علمی: 
استاد
مدرک و رشته تحصیلی : 
اکولوژی و کنترل بیولوژیک
شماره تلفن: 
3253
پست الکترونیکی: 
a.safavi@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.safavi
پست مدیریتی: 
مدیر گروه
گروه آموزشی: 
گیاهپزشکی