امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
عکس: 
مرتبه علمی: 
دانشیار
مدرک و رشته تحصیلی : 
فیزیولوژی و اصلاح میوه
شماره تلفن: 
3252
پست الکترونیکی: 
ha.hassanpour@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/ha.hassanpour
پست مدیریتی: 
مدیر گروه
گروه آموزشی: 
علوم باغبانی