امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
عکس: 
مرتبه علمی: 
دانشیار
مدرک و رشته تحصیلی : 
زراعت- گیاهان دارویی
شماره تلفن: 
3260
پست الکترونیکی: 
r.amirnia@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.amirnia
پست مدیریتی: 
مدیر گروه
گروه آموزشی: 
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی