امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
عکس: 
مرتبه علمی: 
دانشیار
مدرک و رشته تحصیلی : 
تکنولوژی روغنهای خوراکی
پست الکترونیکی: 
h.almasi@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.almasi
پست مدیریتی: 
مدیر گروه
گروه آموزشی: 
علوم و صنایع غذایی