امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
عکس: 
مرتبه علمی: 
دانشیار
مدرک و رشته تحصیلی : 
آبیاری و زهکشی
شماره تلفن: 
2374
پست الکترونیکی: 
k.zeinalzadeh@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/k.zeinalzadeh
پست مدیریتی: 
مدیر گروه
گروه آموزشی: 
مهندسی آب