امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

کجدال اتوماتیک

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

تعیین ازت کل خاک

تعیین ازت نیتراته خاک

تعیین ازت آمونیاکی خاک

...

نام هماهنگ کننده: 
گروه خاک
شماره تلفن (هماهنگ کننده): 
32755284
گروه آموزشی: 
علوم خاک