امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

فلیم فتومتر

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

قرائت غلظت كاتيونها در محلول
تعیین پتاسیم قابل جذب خاک
تعیین پتاسیم تبادلی+محلول خاک

...

نام هماهنگ کننده: 
گروه خاک
شماره تلفن (هماهنگ کننده): 
32755284
گروه آموزشی: 
علوم خاک