امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

پنترومتر

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

نفوذپذیری خاک دست نخورده
نام هماهنگ کننده: 
گروه خاک
شماره تلفن (هماهنگ کننده): 
32755284
گروه آموزشی: 
علوم خاک