امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

آون

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

تعیین درصد رطوبت خاک

درصد اشباع
نام هماهنگ کننده: 
گروه خاک
شماره تلفن (هماهنگ کننده): 
32755284
گروه آموزشی: 
علوم خاک