امروز

دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹

ترازوی 0/001 گرم

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

برای توزین مواد با حساسیت سه رقم اعشار

نام هماهنگ کننده: 
رامین حاجیتقیلو
شماره تلفن (هماهنگ کننده): 
2390
ایمیل (هماهنگ کننده): 
Ramin_2732000@yahoo.com
گروه آموزشی: 
علوم باغبانی