امروز

دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹

سطح سنج

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

اندازه­گیری سطح برگ

نام هماهنگ کننده: 
رامین حاجیتقیلو
شماره تلفن (هماهنگ کننده): 
2390
ایمیل (هماهنگ کننده): 
Ramin_2732000@yahoo.com
گروه آموزشی: 
علوم باغبانی