امروز

دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹

جی سی GC

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

اندازه گیری برخی ترکیبات شیمیایی


نام هماهنگ کننده: 
دکتر فتاحی
شماره تلفن (هماهنگ کننده): 
3252
گروه آموزشی: 
علوم باغبانی