امروز

دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹

سانتریفیوژ یخچالدار

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

دمای 0 تا دمای محیط با دور حداکثر 10000 در دقیقه مخصوص ویال 2 میلی

نام هماهنگ کننده: 
مهدی محسنی آذر
ایمیل (هماهنگ کننده): 
mohseniazar@gmail.com
گروه آموزشی: 
علوم باغبانی