امروز

دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹

معرفی گروه

برای تامين نيروی متخصص و کارآمد در امور مربوط به مدیریت مراکز تکثیر و پرورش آبزیان در کشور و بهره برداری صحيح از منابع آب در جهت افزایش تولید محصولات پروتئینی شیلاتی، لازم است کارشناسانی تربيت شوند تا برنامه ريزی اصولی جهت نيل به خودکفائی در زمينه آبزی پروری به عمل آید. با عنايت به اينکه منطقه شمال غرب کشور بویژه استان آذربایجان غربی یکی از قطب های مهم تولید محصولات شیلاتی می باشد، این منطقه با کمبود جدی نيروی انسانی متخصص در این زمينه روبرو بوده است، بنابراین گروه شیلات و آبزیان دانشکده منابع طبیعی از سال 1387 با همکاری پژوهشکده آرتمیا و آبزیان دانشگاه ارومیه با ايجاد رشته مهندسی منابع طبیعی- تکثیر و پرورش آبزیان در مقطع کارشناسی ارشد شروع بکار کرد.

... ادامه معرفی

گروه شیلات

مدیر گروه
دکترای شیلات- تغذیه آبزیان
رتبه علمی:
دانشیار
a.imani@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

گروه شیلات
کارشناسی:
کارشناسی ارشد:
  1. علوم ومهندسی شیلات - تکثیر و پرو رش آبزیان
  2. علوم ومهندسی شیلات - بوم شناسی آبزیان
  3. زیست فناوری دریا
دکتری:
  1. علوم ومهندسی شیلات - تکثیر و پرو رش آبزیان