امروز

سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹

معرفی دانشکده

خیزش جهانی کنونی پیرامون حفاظت و بهره­برداری پایدار از جنگل­ها بر نقش کلیدی و محوری انسان در مدیریت و توسعه پایدار و حفاظت از این ذخایر ارزشمند تاکید دارد.یکی از راه­های پیشنهادی رفع خلا آموزشی در مورد جنگل­هاست، هرچند مطالعات جنگل­شناسی غرب در قیاس با جنگل­های شمال کشور بسیار اندک است اما در سال­های اخیر تلاش­ها و مطالعات ارزشمندی در این عرصه­ های رویشی انجام گرفته است، از این رو فراهم آوردن بستری مناسب جهت ادامه این پژوهش­ها، ارائه راهکارهای کاربردی و افزایش فضای تعاملی بین پژوهشگران و مدیران و سیاستگزاران از یک سو و ساکنین و جنگل نشینان لزوم تحقیق هر...

ادامه معرفی

گروه جنگلداری

مدیر گروه
دکترای جنگلداری
رتبه علمی:
استادیار
r.mousavi@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

گروه جنگلداری
کارشناسی:
  1. علوم و مهندسی جنگل
کارشناسی ارشد:
  1. علوم و مهندسی جنگل - مدیریت جنگل
  2. علوم ومهندسی جنگل - علوم زیستی جنگل
دکتری:
  1. علوم و مهندسی جنگل - مدیریت جنگل
  2. علوم ومهندسی جنگل - علوم زیستی جنگل