امروز

دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹

اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی

دکتر حامد خلیل وندی بهروزیار
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
علوم دامی
مدرک تحصیلی
دکتری تخصصی
شماره تلفن
دکتر سید علی میر قلنج
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
علوم دامی
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی گرایش تغذیه طیور
شماره تلفن
دکتر سمیه حجابی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مهندسی آب
مدرک تحصیلی
هوا شناسی کشاورزی
شماره تلفن
2380
دکتر سید رستم موسوی میر کلا
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
جنگلداری
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی جنگل
شماره تلفن
داخلی
دکتر حسام احمدی بیرگانی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مرتع و آبخیزداری
مدرک تحصیلی
دکترای بیابان زدایی-رسوبات بادی ، گرد و غبار
شماره تلفن
3220
دکتر سعید نجفی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مرتع و آبخیزداری
مدرک تحصیلی
علوم و مهندسی آبخیزداری
شماره تلفن
3220
دکتر اسماعیل شیدایی کرکج
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مرتع و آبخیزداری
مدرک تحصیلی
دکترای علوم مرتع
شماره تلفن
3223
دکتر مهدی عرفانیان
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
مرتع و آبخیزداری
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی آبخیزداری- هیدرولوژی و سنجش از دور
شماره تلفن
2502
دکتر هيراد عبقری
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
مرتع و آبخیزداری
مدرک تحصیلی
دکترای آبخیزداری-هیدرولوژی و منابع آب
شماره تلفن
داخلی
دکتر حبیب نظرنژاد
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
مرتع و آبخیزداری
مدرک تحصیلی
دکترای آبخیزداری - فرسایش و رسوب
شماره تلفن
2505

Pages