امروز

دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹

فور آزمایشگاهی

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

استریل شیشه آلات و خشک کردن نمونه های گیاهی

نام هماهنگ کننده: 
مهدی محسنی آذر
ایمیل (هماهنگ کننده): 
mohseniazar@gmail.com
گروه آموزشی: 
علوم باغبانی