امروز

جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹

سانتریفیوژ یخچالدارFroilabo

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

سانتریفیوژ

نام هماهنگ کننده: 
دکتر عبدالهی-مهندس رنجبر
شماره تلفن (هماهنگ کننده): 
3110
ایمیل (هماهنگ کننده): 
b.abdollahi@urmia.ac.ir
گروه آموزشی: 
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی