امروز

جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹

دوربین حرارتی

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

تحلیل دمای سطح مواد، بررسی تغییرات دما در سطح مواد

نام هماهنگ کننده: 
دکتر احمدی مقدم
شماره تلفن (هماهنگ کننده): 
32755284
ایمیل (هماهنگ کننده): 
P.ahmadi@urmia.ac.ir
گروه آموزشی: 
مکانیک بیوسیستم