امروز

دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹

سختی سنجی مواد

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

سختی سطوح مواد مهندسی

نام هماهنگ کننده: 
دکتر حسن پور
شماره تلفن (هماهنگ کننده): 
32755284
ایمیل (هماهنگ کننده): 
a.hasanpour@urmia.ac.ir
گروه آموزشی: 
مکانیک بیوسیستم