امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

دستگاه صفحات فشاری

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

اندازه گیری منحنی مشخصه رطوبت خاک
نام هماهنگ کننده: 
دکتر حبیب زاده
گروه آموزشی: 
مهندسی آب