امروز

پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷

نيمسال دوم سالتحصيلي 97-96

رشته تحصیلی

 برنامه

هفتگی

برنامه

 امتحانی

لیست

 دروس

دروس

 پیشنهادی

كارشناسي علوم خاک

كارشناسي ارشد علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک

كارشناسي ارشد علوم خاک - فیزیک و حفاظت خاک

كارشناسي ارشد علوم خاک - بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

 كارشناسي ارشد علوم خاک- منابع خاک و ارزیابی اراضی

دکترای شیمی و حاصلخیزی خاک

دکترای خاک - مدیریت حاصلخیزی خاک و زیست فناوری خاک