امروز

پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
 
نيمسال دوم سالتحصيلي 97-96
 

رشته تحصیلی

 برنامه

هفتگی

برنامه

 امتحانی

لیست

 دروس

دروس

 پیشنهادی

كارشناسي مکانیک بیوسیستم

کارشناسی ماشینهای صنایع غذایی

 

کارشناسی ارشد مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت

کارشناسی ارشد مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت

دکترای مکانیک بیوسیستم - طراحی ماشینهای کشاورزی

دکترای مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت