امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

Error message

 • Notice: Undefined offset: 10 in keshavarzi2_pager() (line 451 of /var/www/urmia.ac.ir/sites/all/themes/keshavarzi2/drupal7_theme_methods.php).
 • Notice: Undefined offset: 10 in keshavarzi2_pager() (line 473 of /var/www/urmia.ac.ir/sites/all/themes/keshavarzi2/drupal7_theme_methods.php).
گروه علوم خاک

معرفی گروه

خاک به عنوان يک منبع طبيعي غير قابل تجديد شونده در حال تخريب بوده که به کاهش توليدات کشاورزي منجر شده است. عوامل مختلف و موثر در تخريب خاک شامل : فرسايش ، شوري و سديمي شدن خاکها ، زه دار و ماندابي شدن خاکها ، عدم رعايت نسبت عناصر غذايي ، کاربرد بي رويه بعضي از کودهاي شيميايي ، عدم مصرف کودهاي آْلي ، آلودگيهاي ناشي از مصرف بي رويه کودهاي شيميايي ، تشکيل لايه هاي سخت در اثر حرکت بي رويه ادوات کشاورزي و تخريب ساختمان خاک تحت شرايط اکولوژيکي و مديريتي رايج در خاکهاست.

حفاظت خاک به عنوان يک منبع غير قابل تجديد شونده و گرانقيمت در مقابل تخريبهاي ناشي از اين فرآيندها ضروري است. علم خاکشناسي مطالعه نحوه تشکيل خاک ، مورفولوژيکي ، خصوصيات و مديريت...

ادامه معرفی

تجهیزات آزمایشگاهی

 • اسکن نمونه های پودری
 • اسکن نمونه های فیلم
 • تهيه نمونه رس براي تجزيه به روش پراش اشعه ايكس
گروه آموزشی:
علوم خاک
نام هماهنگ کننده:
مهندس بالنده
شماره تلفن (هماهنگ کننده):
044-31942437
ایمیل (هماهنگ کننده):
n.balandeh@urmia.ac.ir
نام دستگاه:

تعیین مقادیر کل عناصر آهن، منگنز ، روی و مس توام

تعیین مقادیر قابل جذب عناصر آهن، منگنز، روی و مس در خاک (توام)

...

گروه آموزشی:
علوم خاک
نام هماهنگ کننده:
گروه خاک
شماره تلفن (هماهنگ کننده):
32755284
ایمیل (هماهنگ کننده):
نام دستگاه:

قرائت غلظت عناصر و تركيبات در محلول با دستگاه اسپكتروفتومتر

تعیین فسفر کل خاک

تعیین فسفر کل گیاه

تعیین فسفر قابل جذب در خاک

گروه آموزشی:
علوم خاک
نام هماهنگ کننده:
گروه خاک
شماره تلفن (هماهنگ کننده):
32755284
ایمیل (هماهنگ کننده):
نام دستگاه:

تعیین ازت کل خاک

تعیین ازت نیتراته خاک

تعیین ازت آمونیاکی خاک

...

گروه آموزشی:
علوم خاک
نام هماهنگ کننده:
گروه خاک
شماره تلفن (هماهنگ کننده):
32755284
ایمیل (هماهنگ کننده):
نام دستگاه:

قرائت غلظت كاتيونها در محلول
تعیین پتاسیم قابل جذب خاک
تعیین پتاسیم تبادلی+محلول خاک

...

گروه آموزشی:
علوم خاک
نام هماهنگ کننده:
گروه خاک
شماره تلفن (هماهنگ کننده):
32755284
ایمیل (هماهنگ کننده):
نام دستگاه:
گروه آموزشی:
علوم خاک
نام هماهنگ کننده:
گروه خاک
شماره تلفن (هماهنگ کننده):
32755284
ایمیل (هماهنگ کننده):
نام دستگاه:
گروه آموزشی:
علوم خاک
نام هماهنگ کننده:
گروه خاک
شماره تلفن (هماهنگ کننده):
32755284
ایمیل (هماهنگ کننده):
نام دستگاه:
گروه آموزشی:
علوم خاک
نام هماهنگ کننده:
گروه خاک
شماره تلفن (هماهنگ کننده):
32755284
ایمیل (هماهنگ کننده):

Pages

گروه علوم خاک

مدیر گروه
فیزیک و حفاظت خاک
رتبه علمی:
دانشیار
h.khodaverdiloo@urmia.ac.ir
معاون گروه
فرسایش وحفاظت خاک
رتبه علمی:
دانشیار
f.asadzadeh@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

گروه علوم خاک
کارشناسی:
 1. كارشناسي علوم و مهندسی خاک
کارشناسی ارشد:
 1. كارشناسي ارشد مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاکو ارزیابی اراضی
 2. كارشناسي ارشد مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک
 3. كارشناسي ارشد مدبریت حاصلخیزی و فناوری خاک گرایش شیمی،حاصلخیزی خاک و تغذیه
 4. كارشناسي ارشد مدبریت حاصلخیزی و فناوری خاک گرایش بیولوژِی و بیوتکنولوژی خاک
دکتری:
 1. دکتای مدبریت حاصلخیزی و فناوری خاک گرایش شیمی،حاصلخیزی خاک و تغذیه