امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
گروه مهندسی آب
گروه مهندسی آب

معرفی گروه

رشته مهندسی آب , مفاهیم پایه در علم آب و خاک را مد نظر دارد و دانشجویان با اصول مهندسی و روشهای آبیاری, طراحی سیستمهای زهکشی , طراحی سازه ها و شبکه های آبیاری و طراحی و کاربرد تجهیزات نوین آبیاری آشنایی کامل پیدا می کنند. زمان تاسیس گروه سال 1348 می باشد.

هم اکنون گروه مهندسی آب دارای 11 نفر هیات علمی , 4 نفر بورسیه دکتری , 4 نفر کارشناس و 220 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی و 25 نفر کارشناسی ارشد در دو گرایش سازه های آبی و آبیاری - زهکشی می باشد. ...

ادامه معرفی

تجهیزات آزمایشگاهی

نام دستگاه:
دوربین توتال TCR407
ایمیل (هماهنگ کننده):

نقشه برداری
گروه آموزشی:
مهندسی آب
مسئول هماهنگ کننده:
مهندس سرکانی
شماره تلفن (هماهنگ کننده):
نام دستگاه:
دستگاه صفحات فشاری
ایمیل (هماهنگ کننده):

اندازه گیری منحنی مشخصه رطوبت خاک
گروه آموزشی:
مهندسی آب
مسئول هماهنگ کننده:
دکتر حبیب زاده
شماره تلفن (هماهنگ کننده):
نام دستگاه:
دستگاه مدل فیزیکی
ایمیل (هماهنگ کننده):

بررسی جبهه پیشروی وپسروی آب آبیاری
گروه آموزشی:
مهندسی آب
مسئول هماهنگ کننده:
دکتر حبیب زاده
شماره تلفن (هماهنگ کننده):
نام دستگاه:
ادومتر فشاری
ایمیل (هماهنگ کننده):

اندازه گیری نشت و تحکیم خاک

گروه آموزشی:
مهندسی آب
مسئول هماهنگ کننده:
مهندس شریفی
شماره تلفن (هماهنگ کننده):
نام دستگاه:
ادومتر
ایمیل (هماهنگ کننده):

 بررسی نشت و تحکیم خاک

گروه آموزشی:
مهندسی آب
مسئول هماهنگ کننده:
مهندس شریفی
شماره تلفن (هماهنگ کننده):
نام دستگاه:
سرعت سنج دو بعدی (آلک)
ایمیل (هماهنگ کننده):

اندازه گیری دبی در فلوم آزمایشگاهی

گروه آموزشی:
مهندسی آب
مسئول هماهنگ کننده:
مهندس شریفی
شماره تلفن (هماهنگ کننده):
نام دستگاه:
بد پروفایلر
ایمیل (هماهنگ کننده):

برای اندازه گیری مقدار رسوب بستر کانال و رودخانه

گروه آموزشی:
مهندسی آب
مسئول هماهنگ کننده:
مهندس شریفی
شماره تلفن (هماهنگ کننده):
نام دستگاه:
دبی سنج لوله
ایمیل (هماهنگ کننده):

اندازه گیری دبی در لوله  آزمایشگاهی

گروه آموزشی:
مهندسی آب
مسئول هماهنگ کننده:
مهندس شریفی
شماره تلفن (هماهنگ کننده):

گروه مهندسی آب

مدیر گروه
آبیاری و زهکشی
رتبه علمی:
دانشیار
k.zeinalzadeh@urmia.ac.ir
معاون گروه
سازه های آبی
رتبه علمی:
مربی
h.haghdoust@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

گروه مهندسی آب
کارشناسی:
  1. كارشناسي آب
کارشناسی ارشد:
  1. كارشناسي ارشد سازه های آبی
  2. كارشناسي ارشد آبیاری و زهکشی
  3. كارشناسي ارشد مهندسی منابع آب
دکتری:
  1. دکتری آبیاری و زهکشی
  2. دکتری مهندسی منابع آب
  3. دکتری سازه های آبی