امروز

سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲

بایگانی اعلانات آموزشی

 1. برنامه نیم سال اول تحصیلی مقطع دکتری 03- 1402
 2. برنامه نیم سال اول تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد 03-1402
 3. برنامه نیم سال اول تحصیلی مقطع کارشناسی 03-1402
 4. برنامه هفتگی کلاسها و حضور اساتید نیم سال دوم 02-1401
 5. برنامه هفتگی کلاسها و حضور اساتید نیم سال دوم 02-1401
 6. برنامه هفتگی کلاسها و حضور اساتید نیم سال دوم 02-1401
 7. برنامه هفتگی کلاسها و حضور اساتید نیم سال دوم 02-1401
 8. برنامه هفتگی کلاسها و حضور اساتید نیم سال دوم 02-1401
 9. برنامه هفتگی کلاسها و حضور اساتید نیم سال دوم 02-1401
 10. برنامه هفتگی کلاسها و حضور اساتید نیم سال دوم 02-1401
 11. برنامه هفتگی کلاسها و حضور اساتید نیم سال دوم 02-1401
 12. برنامه هفتگی کلاسها و حضور اساتید نیم سال دوم 02-1401
 13. برنامه هفتگی کلاسها و حضور اساتید نیم سال دوم 02-1401
 14. برنامه هفتگی دکتری ۱۴۰۱۲ - تمامی رشته ها
 15. برنامه هفتگی کارشناسی ارشد ۱۴۰۱۲ - تمامی رشته ها
 16. برنامه هفتگی کارشناسی ۱۴۰۱۲ تمامی گروهها
 17. برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی حضور اساتید 1401-1402
 18. برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی حضور اساتید 1401-1402
 19. برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی حضور اساتید 1401-1402
 20. برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی حضور اساتید 1401-1402
 21. برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی حضور اساتید 1401-1402
 22. برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی حضور اساتید 1401-1402
 23. برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی حضور اساتید 1401-1402
 24. برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی حضور اساتید 1401-1402
 25. برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی حضور اساتید 1401-1402
 26. دروس ارائه شده نیمسال تحصیلی 4011 دوره دکتری (تمامی رشته ها)
 27. دروس ارائه شده نیمسال تحصیلی 4011 دوره کارشناسی ارشد (تمامی رشته ها)
 28. دروس ارائه شده نیمسال تحصیلی 4011 دوره کارشناسی (تمامی رشته ها)
 29. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی در نیمسال 14002
 30. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی در نیمسال 14002
 31. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی در نیمسال 14002
 32. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی در نیمسال 14002
 33. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی در نیمسال 14002
 34. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی در نیمسال 14002
 35. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی در نیمسال 14002
 36. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی در نیمسال 14002
 37. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی در نیمسال 14002
 38. برنامه 8 نیمسال کارشناسی اقتصاد کشاورزی
 39. مشخصات کلی دوره کارشناسی رشته مهندسی اقتصاد کشاورزي
 40. برنامه 8 ترم کارشناسی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی
 41. دروس ارائه شده نیمسال تحصیلی 4002 دوره دکتری (تمامی رشته ها)
 42. دروس ارائه شده نیمسال تحصیلی 4002 دوره کارشناسی ارشد (تمامی رشته ها)
 43. دروس ارائه شده نیمسال تحصیلی 4002 دوره کارشناسی (تمامی رشته ها)
 44. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی نیمسال تحصیلی 14001
 45. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی نیمسال تحصیلی 14001
 46. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی نیمسال تحصیلی 14001
 47. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی نیمسال تحصیلی 14001
 48. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی نیمسال تحصیلی 14001
 49. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی نیمسال تحصیلی 14001
 50. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی نیمسال تحصیلی 14001

Pages