امروز

دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱

بایگانی اعلانات آموزشی

 1. برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی حضور اساتید 1401-1402
 2. برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی حضور اساتید 1401-1402
 3. برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی حضور اساتید 1401-1402
 4. برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی حضور اساتید 1401-1402
 5. برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی حضور اساتید 1401-1402
 6. برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی حضور اساتید 1401-1402
 7. برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی حضور اساتید 1401-1402
 8. برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی حضور اساتید 1401-1402
 9. برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی حضور اساتید 1401-1402
 10. دروس ارائه شده نیمسال تحصیلی 4011 دوره دکتری (تمامی رشته ها)
 11. دروس ارائه شده نیمسال تحصیلی 4011 دوره کارشناسی ارشد (تمامی رشته ها)
 12. دروس ارائه شده نیمسال تحصیلی 4011 دوره کارشناسی (تمامی رشته ها)
 13. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی در نیمسال 14002
 14. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی در نیمسال 14002
 15. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی در نیمسال 14002
 16. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی در نیمسال 14002
 17. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی در نیمسال 14002
 18. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی در نیمسال 14002
 19. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی در نیمسال 14002
 20. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی در نیمسال 14002
 21. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی در نیمسال 14002
 22. برنامه 8 نیمسال کارشناسی اقتصاد کشاورزی
 23. مشخصات کلی دوره کارشناسی رشته مهندسی اقتصاد کشاورزي
 24. برنامه 8 ترم کارشناسی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی
 25. دروس ارائه شده نیمسال تحصیلی 4002 دوره دکتری (تمامی رشته ها)
 26. دروس ارائه شده نیمسال تحصیلی 4002 دوره کارشناسی ارشد (تمامی رشته ها)
 27. دروس ارائه شده نیمسال تحصیلی 4002 دوره کارشناسی (تمامی رشته ها)
 28. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی نیمسال تحصیلی 14001
 29. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی نیمسال تحصیلی 14001
 30. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی نیمسال تحصیلی 14001
 31. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی نیمسال تحصیلی 14001
 32. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی نیمسال تحصیلی 14001
 33. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی نیمسال تحصیلی 14001
 34. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی نیمسال تحصیلی 14001
 35. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی نیمسال تحصیلی 14001
 36. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی نیمسال تحصیلی 14001
 37. برنامه درسی (بازنگری شده) دوره کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی
 38. آخرین شيوه نامه اجرايي آيين نامه و مقررات آموزشي دوره دکتری
 39. آخرین شيوه نامه اجرايي آيين نامه و مقررات آموزشي دوره کارشناسی ارشد
 40. آخرین شیوه نامه اجرایی آیین نامه و مقررات آموزشی مقاطع کاردانی و کارشناسی
 41. برنامه 4 ترمی کارشناسی ارشد گرایش حشره شناسی کشاورزی ورودی 99 و بعد دانشگاه ارومیه
 42. برنامه 4 ترمی کارشناسی ارشد گرایش بیماریشناسی گیاهی رشته گیاهپزشکی دانشگاه ارومیه
 43. برنامه 4 ترمی کارشناسی ارشد گرایش حشرهشناسی کشاورزی ورودی 99 و بعد دانشگاه ارومیه
 44. دکتری حشره شناسی 94
 45. برنامه ترمی دکتری تخصصی گرایش حشره شناسی کشاورزی ورودی 97 و بعد گروه گیاهپزشکی دانشگاه ارومیه
 46. برنامه 8 ترمی گروه گیاهپزشکی دانشگاه ارومیه
 47. شيوه نامه اجرايي آيين نامه و مقررات آموزشي دوره دكتري تخصصي اداره كل آموزش
 48. شيوه نامه اجرايي آيين نامه و مقررات آموزشي دوره كارشناسي ارشد اداره كل آموزش
 49. شيوه نامه اجرايي آيين نامه و مقررات آموزشي مقاطع کارداني و کارشناسي اداره کل آموزش
 50. دروس ارائه شده نیمسال تحصیلی 4001 دوره دکتری (تمامی رشته ها)

Pages