امروز

سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱

بایگانی اعلانات آموزشی

 1. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی در نیمسال 14002
 2. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی در نیمسال 14002
 3. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی در نیمسال 14002
 4. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی در نیمسال 14002
 5. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی در نیمسال 14002
 6. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی در نیمسال 14002
 7. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی در نیمسال 14002
 8. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی در نیمسال 14002
 9. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی در نیمسال 14002
 10. برنامه 8 نیمسال کارشناسی اقتصاد کشاورزی
 11. مشخصات کلی دوره کارشناسی رشته مهندسی اقتصاد کشاورزي
 12. برنامه 8 ترم کارشناسی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی
 13. دروس ارائه شده نیمسال تحصیلی 4002 دوره دکتری (تمامی رشته ها)
 14. دروس ارائه شده نیمسال تحصیلی 4002 دوره کارشناسی ارشد (تمامی رشته ها)
 15. دروس ارائه شده نیمسال تحصیلی 4002 دوره کارشناسی (تمامی رشته ها)
 16. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی نیمسال تحصیلی 14001
 17. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی نیمسال تحصیلی 14001
 18. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی نیمسال تحصیلی 14001
 19. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی نیمسال تحصیلی 14001
 20. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی نیمسال تحصیلی 14001
 21. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی نیمسال تحصیلی 14001
 22. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی نیمسال تحصیلی 14001
 23. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی نیمسال تحصیلی 14001
 24. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی نیمسال تحصیلی 14001
 25. برنامه درسی (بازنگری شده) دوره کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی
 26. آخرین شيوه نامه اجرايي آيين نامه و مقررات آموزشي دوره دکتری
 27. آخرین شيوه نامه اجرايي آيين نامه و مقررات آموزشي دوره کارشناسی ارشد
 28. آخرین شیوه نامه اجرایی آیین نامه و مقررات آموزشی مقاطع کاردانی و کارشناسی
 29. برنامه 4 ترمی کارشناسی ارشد گرایش حشره شناسی کشاورزی ورودی 99 و بعد دانشگاه ارومیه
 30. برنامه 4 ترمی کارشناسی ارشد گرایش بیماریشناسی گیاهی رشته گیاهپزشکی دانشگاه ارومیه
 31. برنامه 4 ترمی کارشناسی ارشد گرایش حشرهشناسی کشاورزی ورودی 99 و بعد دانشگاه ارومیه
 32. دکتری حشره شناسی 94
 33. برنامه ترمی دکتری تخصصی گرایش حشره شناسی کشاورزی ورودی 97 و بعد گروه گیاهپزشکی دانشگاه ارومیه
 34. برنامه 8 ترمی گروه گیاهپزشکی دانشگاه ارومیه
 35. شيوه نامه اجرايي آيين نامه و مقررات آموزشي دوره دكتري تخصصي اداره كل آموزش
 36. شيوه نامه اجرايي آيين نامه و مقررات آموزشي دوره كارشناسي ارشد اداره كل آموزش
 37. شيوه نامه اجرايي آيين نامه و مقررات آموزشي مقاطع کارداني و کارشناسي اداره کل آموزش
 38. دروس ارائه شده نیمسال تحصیلی 4001 دوره دکتری (تمامی رشته ها)
 39. دروس ارائه شده نیمسال تحصیلی 4001 دوره کارشناسی ارشد (تمامی رشته ها)
 40. دروس ارائه شده نیمسال تحصیلی 4001 دوره کارشناسی (تمامی رشته ها)
 41. دروس ارائه شده نیم سال تحصیلی 992 دوره دکتری (تمامی رشته ها)
 42. دروس ارائه شده نیم سال تحصیلی 992 دوره کارشناسی ارشد (تمامی رشته ها)
 43. دروس ارائه شده نیم سال تحصیلی 992 دوره کارشناسی(تمامی رشته ها)
 44. فرم تقاضای دانشجو از کمیسیون موارد خاص
 45. برگ درخواست دانشجو
 46. برگ درخواست تمديد سنوات تحصيلی در دوره دکتری-ترم 11 و به بعد
 47. برگ درخواست تمديد سنوات تحصيلی در دوره دکتری-ترم10
 48. برگ درخواست تمديد سنوات تحصيلی ترم ششم به بعد در دوره کارشناسی ارشد
 49. برگ درخواست تمديد سنوات تحصيلی در دوره کارشناسی ارشد ترم 5
 50. برنامه آموزشی مقطع تحصیلی دکتری تمامی رشته ها 99/1

Pages