امروز

شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲

بایگانی اعلانات آموزشی

 1. برنامه هفتگی کلاسها و حضور اساتید نیم سال دوم 02-1401
 2. برنامه هفتگی کلاسها و حضور اساتید نیم سال دوم 02-1401
 3. برنامه هفتگی کلاسها و حضور اساتید نیم سال دوم 02-1401
 4. برنامه هفتگی کلاسها و حضور اساتید نیم سال دوم 02-1401
 5. برنامه هفتگی کلاسها و حضور اساتید نیم سال دوم 02-1401
 6. برنامه هفتگی کلاسها و حضور اساتید نیم سال دوم 02-1401
 7. برنامه هفتگی کلاسها و حضور اساتید نیم سال دوم 02-1401
 8. برنامه هفتگی کلاسها و حضور اساتید نیم سال دوم 02-1401
 9. برنامه هفتگی کلاسها و حضور اساتید نیم سال دوم 02-1401
 10. برنامه هفتگی کلاسها و حضور اساتید نیم سال دوم 02-1401
 11. برنامه هفتگی دکتری ۱۴۰۱۲ - تمامی رشته ها
 12. برنامه هفتگی کارشناسی ارشد ۱۴۰۱۲ - تمامی رشته ها
 13. برنامه هفتگی کارشناسی ۱۴۰۱۲ تمامی گروهها
 14. برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی حضور اساتید 1401-1402
 15. برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی حضور اساتید 1401-1402
 16. برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی حضور اساتید 1401-1402
 17. برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی حضور اساتید 1401-1402
 18. برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی حضور اساتید 1401-1402
 19. برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی حضور اساتید 1401-1402
 20. برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی حضور اساتید 1401-1402
 21. برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی حضور اساتید 1401-1402
 22. برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی حضور اساتید 1401-1402
 23. دروس ارائه شده نیمسال تحصیلی 4011 دوره دکتری (تمامی رشته ها)
 24. دروس ارائه شده نیمسال تحصیلی 4011 دوره کارشناسی ارشد (تمامی رشته ها)
 25. دروس ارائه شده نیمسال تحصیلی 4011 دوره کارشناسی (تمامی رشته ها)
 26. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی در نیمسال 14002
 27. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی در نیمسال 14002
 28. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی در نیمسال 14002
 29. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی در نیمسال 14002
 30. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی در نیمسال 14002
 31. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی در نیمسال 14002
 32. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی در نیمسال 14002
 33. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی در نیمسال 14002
 34. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی در نیمسال 14002
 35. برنامه 8 نیمسال کارشناسی اقتصاد کشاورزی
 36. مشخصات کلی دوره کارشناسی رشته مهندسی اقتصاد کشاورزي
 37. برنامه 8 ترم کارشناسی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی
 38. دروس ارائه شده نیمسال تحصیلی 4002 دوره دکتری (تمامی رشته ها)
 39. دروس ارائه شده نیمسال تحصیلی 4002 دوره کارشناسی ارشد (تمامی رشته ها)
 40. دروس ارائه شده نیمسال تحصیلی 4002 دوره کارشناسی (تمامی رشته ها)
 41. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی نیمسال تحصیلی 14001
 42. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی نیمسال تحصیلی 14001
 43. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی نیمسال تحصیلی 14001
 44. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی نیمسال تحصیلی 14001
 45. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی نیمسال تحصیلی 14001
 46. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی نیمسال تحصیلی 14001
 47. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی نیمسال تحصیلی 14001
 48. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی نیمسال تحصیلی 14001
 49. برنامه کلاسی و حضور اعضای هیئت علمی نیمسال تحصیلی 14001
 50. برنامه درسی (بازنگری شده) دوره کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی

Pages