امروز

شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

معرفی گروه

پس از تاسیس دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه در سال 1344, گروه زراعت به عنوان اولین گروه در دانشکده ایجاد گردید. پس از چند سال نام گروه به زراعت و اصلاح نباتات تغییر پیدا کرد. در سال 1391 این گروه به دو گروه مجزا تفکیک و فعالیت مستقل خود را در رشته زراعت و رشته اصلاح وبیو تکنولوژی آغاز نمودند. در مقطع کارشناسی ارشد زراعت، از سال 1377 به تربیت دانشجو می‌پردازد و در همین مقطع گرایش اصلاح نباتات در سال 1387 و گرایش بیوتکنولوژی گیاهی در سال 1388 ایجاد شد. در مقطع دکتری نیز گروه از سال 1385 دانشجوی دکتری زراعت می‌پذیرد. مقطع دکتری در رشته اصلاح نباتات با دو گرایش ژنتیک مولکولی و همچنین ژنتیک بیومتری از سال 1393 به فعالیت‌های آموزشی گروه اضافه گردید. سرانجام در سال 1398 و به دنبال سیاست‌های آموزشی دانشگاه ارومیه دو گروه زراعت و اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی مجددا ادغام و تحت عنوان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی یک گروه...

ادامه معرفی

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

مدیر گروه
اصلاح نباتات - ژنتیک بیومتری
رتبه علمی:
دانشیار
ha.alipour@urmia.ac.ir
معاون گروه
اصلاح نباتات - ژنتیک بیومتری
رتبه علمی:
استادیار
r.ghasemzade@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
کارشناسی:
  1. مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
کارشناسی ارشد:
  1. آگرو تکنولوژی – اکولوژی گیاهان زراعی
  2. آگرو تکنولوژی – فیزیولوژی گیاهان زراعی
  3. آگرو اکولوژی
  4. علوم و تکنولوژی بذر
  5. به نژادی و ژنتیک گیاهی
  6. بیوتکنولوژی کشاورزی
دکتری:
  1. آگرو تکنولوژی – فیزیولوژی گیاهان زراعی
  2. آگرو تکنولوژی – اکولوژی گیاهان زراعی
  3. ژنتیک و به نژادی گیاهی