امروز

دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹

تجهیزات آزمایشگاهی

نام دستگاه:
فور آزمایشگاهی

استریل شیشه آلات و خشک کردن نمونه های گیاهی

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
مهدی محسنی آذر
شماره تلفن:
ایمیل (هماهنگ کننده):
mohseniazar@gmail.com

Pages